Important Dates

14.04.2022 : Tamil New Year (Subakruthu) Maha Pradosham

16.04.2022: Chitra Powrnami

19.04,2022: Sankatahara Chathurthi

24.04.2022: Nataraja Abhishekam

28.04.2022 : Maha Pradosham

30.04.2022 : Amavasai

02.05.2022 : Kruthigai

03.05.2022 : Akshaya Thruthiyai

04.05.2022 : Beginning of Agni Nakshthra Dosha kalam

06.05.2022: Sri Sankara Jayanthi

13.05.2022  :Maha Pradosham

19.05.2022 Sankatahara Chathurthi

27.05.2022 MahaPradosham

28.05.2022; Agni Nakshathra Dosha kala Nivarthi

29.05.2022: Kruthigai

30.05.2022: Amavasai

12.06.2022: Maha Pradsham; Vaikasi Visagam

17.06.2022: Sankatahara Chathurthi

26.06.2022 ; Maha Pradosham; Kruthigai

29.06.2022: Amavasai

05.07.2022: Ani Thirumanjanam Nataraja Abhishekam

10.07.2022: Beginning of Chathurmasyam

11.07.2022: Soma vara Maha Pradosham

13.07.2022: Powrnami Vyasa Puja

16.07.2022: Sankatahara Chathurthi

NAYANMAR GURUPUJAS:

17.04.2022 Thiruk kuripputh thonda Nayanar

26.04.2022 Thirunavukkarasu nayanar (Appar)

01.05.2022: Siruthonda Nayanar

03.05.2022: Mangayarkarasi Nayanar

05.05.2022: Viranminda Nayanar

14.05.2022: Isaignaniyar Nayanar

18.05.2022: Thirugnanasambanda murthi Nayanar, Muruga Nayanar, Thiruneelanakka nayanar,

Thiruneelakanda Yaazhpaana Nayanar

28.05.2022: Kazharsinga Nayanar

04.06.2022 Naminandi Adigal Nayanar

05.06.2022 Somasimara Nayanar