ஸ்ரீ உமா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

161.jpgஓம் உமாயை நம:

ஓம் ஸம்மோஹின்யை நம:

ஓம் தேவ்யை நம:

ஓம் ஸு ந்தர்யை நம:

ஓம் புவனேச்வர்யை நம:

ஓம் ஏகாக்ஷர்யை நம:

ஓம் மஹா மாயையை நம:

ஓம் ஏகாங்க்யை நம:

ஓம் ஏக நாயக்யை நம:

ஓம் ஏக ரூப்யை நம:

ஓம்  மஹா ரூப்யை நம:

ஓம் ஸ்தூல சூக்ஷ்ம பராயிண்யை  நம:

ஓம் பிந்து ஸ்வரூபாயை நம:

ஓம் சர்வாண்யை  நம:

ஓம் ஸங்க்ராம    ஜனநாயக்யை நம:

ஓம் மனோன்மன்யை நம:

ஓம் பராசக்த்யை நம:

ஓம் யோகின்யை நம:

ஓம் பாபநாசின்யை நம:

ஓம்  மஹா சக்த்யை நம:

ஓம் மஹா கோராயை  நம:

ஓம்  பாப ஸங்கபயங்கர்யை நம:

ஓம் ஆபத் ஸக்யை நம:

ஓம் பத்ர காள்யை நம:

ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம:

ஓம் ஸர்வ மங்களாயை நம:

ஓம் பக்திப் ப்ரியாயை நம:

ஓம் மஹா கௌர்யை நம:

ஓம் ஹரி ப்ரஹ்மாதி காரிண்யை நம:

ஓம் சிவவிஷ்ணு ஸ்வரூபிண்யை நம:

ஓம் ப்ரஹ்ம  ரூபாயை நம:

ஓம் ஸுவாஸின்யை நம:

ஓம் புராண்யை நம:

ஓம் புண்ய ரூபாயை நம:

ஓம் ஸுபத்ராயை நம:

ஓம் ஷோட சாக்ஷர்யை நம:

ஓம் ருத்ராண்யை நம:

ஓம் பார்வத்யை நம:

ஓம்  தேவ்யை நம:

ஓம் சங்கரார்த்த சரீரிண்யை நம:

ஓம் நாராயண்யை நம:

ஓம் மஹா தேவ்யை நம:

ஓம் மஹா லக்ஷ்ம்யை நம:

ஓம் ஸுமங்கலாயை நம:

ஓம் அகாராதி க்ஷகாராந்தாயை நம:

ஓம் அஷ்ட த்ரிம்சத் கலாத்மிகாயை நம:

ஓம் ஸப்த மாத்ரு கலாதர்யை நம:

ஓம் சரீரோத்பத்தி காரிண்யை நம:

ஓம் ஸகல ப்ராண பூதாத்மிகாயை நம:

ஓம் ஸ்ருஷ்டி ஸ்தித்யந்தகாரிண்யை நம:

ஓம் அகோரிண்யை நம:

ஓம் மஹா ரௌத்ர்யை நம:

ஓம் மஹா மங்கள நாயக்யை நம:

ஓம் மகா ஞானாய நம:

ஓம் மஹாஜ்யாயை நம:

ஓம் மஹேச்வர்யை நம:

ஓம் லோக மாத்ரே நம:

ஓம் பௌருஷ்யை நம:

ஓம் பத்ம ஸுகாயை நம:

ஓம் ஸத்யோஜாதாதிபாயை நம:

ஓம் ஸோம ஸுர்யாக்னி லோசநாயை நம:

ஓம் குணத்ராயை நம:

ஓம் தயா ரூப்யை நம:

ஓம் ஸாவித்ர்யை நம:

ஓம் புர பைரவ்யை நம:

ஓம் ஸிம்ஹாஸன மகா யோக்யாயை நம:

ஓம் வ்ருஷ பத்ம ஸுஹாஸின்யை நம:

ஓம் பர ப்ராஹ்ம்யை நம:

ஓம் ஸுராராத்யாயை நம:

ஓம் ப்ரஹ்ம விஷ்ணு வாதி பீடிகாயை நம:

ஓம் லோக ரக்ஷார்த்த நாயக்யை நம:

ஓம் நாக தாரிண்யை நம:

ஓம் இஷ்ட ஸித்யை நம:

ஓம் மஹா லோகாயை நம:

ஓம் அரூப்யை நம:

ஓம் பஹு ரூப்யை நம:

ஓம் த்ரிசூல – டமருக தாரிண்யை நம:

ஓம் பாசாங்குச வராபயாயை நம:

ஓம் கட்க -கேடக  தாரிண்யை நம:

ஓம் கட்கின்யை நம:

ஓம் சக்ர தாரிண்யை நம:

ஓம் விச்வ ரூப ஸ்தாபின்யை   நம:

ஓம் காலபஞ்ச ஷடாக்ஷர்யைநம:

ஓம் அசேஷ ஹ்ருதயா தேவ்யை நம:

ஓம் ஹ்ருல் லேகாயை நம:

ஓம் பரமேச்வர்யை நம:

ஓம் குமார்யை நம:

ஓம்  பிங்கலாயை நம:

ஓம் வாராஹ்யை நம:

ஓம் ஜன மோஹின்யை நம:

ஓம் துர்கா தேவ்யை நம:

ஓம் ஜகத்தாத்ர்யை நம:

ஓம் ஸமஸ்தைச்வர்ய நாயக்யை நம:

ஓம் அபர்ணாயை நம:

ஓம் பவான்யை நம:

ஓம் சண்டிகாயை நம:

ஓம் அம்பிகாயை நம:

ஓம் கால ஞானாயை நம:

ஓம் சிவ ஞானாயை நம:

ஓம் சிவ தர்ம பராயண்யை நம:

ஓம் காலோத்தர ஷடா தாராயை நம:

ஓம் சூக்ஷ்மாங்க்யை  நம:

ஓம் ப்ராண தாரிண்யை நம:

ஓம் வஜ்ர சக்தி தரா தேவ்யை நம:

ஓம் சரணாகத ரக்ஷக்யை நம:

ஸ்ரீ மஹா  தேவ்யை நம:

 

 

 

 

This entry was posted in Temple Rituals, Worship. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.