ஸ்ரீ திருமூலதேவ நாயனார் அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி

                                       Thirumoolar
ஓம் அத்புதாயநம:
அரண்யாய நம:
அனாத ரக்ஷகாய நம:
அனந்தாய நம:
அபராஜிதாய நம:
அச்வத்த வ்ருக்ஷப் ப்ரியாய நம:
அகஸ்த்யப் ப்ரியாய நம:
அமராய நம:
அனாமயாய நம:
அக்ஷயாயநம:
அனுக்ரஹ மூர்த்தையேநம :
அவ்யாஜகருணாமூர்த்தயே நம:
அணிமாதி சித்திதாய நம:
அஞ்ஞான துரந்தராய நம:
அனாதினே நம:
அஹங்கார நாசினே நம:
ஆபத் ஸஹாய நம:
ஆகம ரகஷகாய நம:
ஆகாச சஞ்சாரினே நம:
ஆத்ம தத்வாய நம:
ஆனந்தாய நம:
ஆனந்த பத தாரினே நம:
இஷ்ட ஸித்தி தராய நம:
ஓங்காரப் ப்ரியாய நம:
கருணாகராய நம:
கருணாமூர்த்தயே நம:
கலாதீதாய நம:
காவேரி தீர வாஸினே நம:
காமதேனவே நம:
கைலாஸ வாஸினே நம:
கோ ஸம்ரக்ஷகாய நம:
கோபாலாய நம:
கோ ஸஹாய நம:
கோமுக்தீச்வரப் ப்ரியாய நம:
கோகுரேச்வர தர்சிதாய நம:
குரவே நம:
சிவஞான ப்ரதாய நம:
சிவநாமப் ப்ரியாயநம:
சிவலோக தராய நம:
சிவமார்க்க தர்சிதாய நம:
சிவ க்ஷேத்ர வாஸினே நம:
சிவகுருநாதாய நம:
சிரஞ்சீவினே நம:
சன்மார்க்க சாக்ஷினே நம:
சத்குனேசாய நம:
சாஸ்த்ர ரக்ஷகாய நம:
சக்ரார்த்த போதினே நம:
ஸித்தி தராய நம:
ஸித்தீச்வரப் ப்ரியாய நம:
ஸுந்தர நாதாய நம:
ஸுத்தாயநம::
ஸித்தாய நம:
ஸித்தானந்தாய நம:
ஸுலபாயநம:
ஸுந்தர வதனாய நம:
சிவஞாநினே நம:
சிவமயாயநம::
சிவயோகீசாய நம:
சூக்ஷ்மாய நம:
ஸ்வயம் ஜ்யோதிஷே நம:
ஞான மூர்த்தயே நம:
ஞான ஸ்ரேஷ்டாய நம:
ஞான தீபாய நம:
ஞான ஸ்வரூபாய நம:
ஞாநினே நம:
தத்வமயாய நம:
தத்வ போதினே நம:
தபஸ் ஸ்ரேஷ்டாய நம:
த்யான ப்ரியாய நம:
த்யான நிலயாய நம:
த்யான மூர்த்தயே நம:
த்ரிஸஹஸ்ர ஸ்தோத்ர அனுக்ரஹாய நம:
பரந்ஜோதிஷே நம:
பராத்பராய நம:
பரமேச்வர பக்தாய நம:
ப்ரபவே நம:
ப்ரத்யக்ஷாய நம:
பரம கருணாய நம:
பரம தேசிகாய நம:
பக்த ப்ரியாய நம:
பாப நிக்ரஹாய நம:
பசு ப்ரியாய நம:
பாச விமோசனாய நம:
புண்யாய நம:
புண்ய மூர்த்தயே நம:
புண்ய க்ஷேத்ர வாஸினே நம:
புண்ய பல ப்ரதாய நம:
பூர்ண ஸித்தாய நம:
யந்த்ர தந்த்ர கலாநிதயே நம:
வரதாய நம:
மஹாலிங்க உபாஸிதாய நம:
மஹாதபஸ்வினே நம:
மஹா ஸாக்ஷினே நம:
மஹா மார்க்க தர்சிதாய நம:
முனி ஸ்ரேஷ்டாய நம:
மேதாவினே நம:
மேக சஞ்சாரினே நம:
மூலாய நம:
மூல ஸித்தாய நம:
மூல பக்தாய நம:
மூல முனயே நம:
மூலாதாராய நம:
மூல மந்த்ர உபதேசினே நம:
மூல தேஹப் பிரவேசினே நம:
மூல மூர்த்தயே நம:
மூல சாக்ஷினே நம:
மூல அச்வத்த வாஸினே நம:
மூல தேசிக நாதாய நம:

சிவ சிவ

This entry was posted in Worship. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.