சைவ சமயாச்சார்யர் நால்வர் அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

                                                                  சிவமயம் 

திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் அஷ்டோத்ர சத நாமாவளி 

    sambandamoorthi

 

ஒம் ஸ்ரீமத்  த்ரோணிபுரேஜாதாய நம:

விப்ராய நம:

கெளண்டின்ய கோத்ரஜாய நம:

சிவவ்ரதாத்மஜாய நம:

ஸ்கந்தாய நம:

பாலாய நம:

பகவதீ சுதாய நம:

கௌரீஸ்தன்ய அம்ருதாமோத ஞானசௌவர்ண பாத்ர தராய நம:

ஞானஸம்பந்த சர்மாக்யாய நம:

தாடங்க ஸ்தோத்ர காரகாய நம:

லப்த தாள த்வயாய நம:

நீலகண்ட மித்ராய நம:

சிதப்ர த்ருசே நம:

மௌக்திக அந்தோனிக ஆஷாடாய நம:

ஜன்ம ஸித்த மஹா கவயே நம:

உபநீதாய நம:

உத்தம ப்ரஹ்மசாரிணே நம:

வேத விதாம்வராய நம:

பஞ்சாக்ஷர பராய நம:

வாக்மினே நம:

வாகீச ப்ரியவர்தனாய நம:

அபஸ்மார ஹராய நம:

நாக க்ரௌ சீத ஜ்வராபஹராய நம:

பட்டீச தத்த முக்தாட்ய விதான சத்ர பூஷிதாய நம:

மாயூர க்ஷேத்ர த்ருசே நம:

தர்மபுர வாஸாய நம:

ஜனப்ரியாய நம:

நீலநக்னப் ப்ரியாய நம:

தீராய நம:

தப்ர பக்தார்சிதாய நம:

சுசயே நம:

ஸ்கந்தனாதார்சிதாய நம:

வர்தமானீசப்ரிய கீத க்ருதே நம:

தாத யஞ்ய ஸ்வர்ண தாத்ரே நம:

வணிக் விஷ நாசகாய நம:

த்யாகேச ஸ்தோத்ர ஸந்துஷ்டாய நம:

வேதாரண்ய வாஸினே நம:

குலபக்ஷார்சிதாய நம:

ஸ்ரீமத் சோள ராஜ்ய கன்யகார்சிதாய நம:

கதம்பவன மாத்யச ப்ரியாய நம:

வாக்மி வராய நம:

கவயே நம:

ஸுமத்யாராதிதாய நம:

தத்வ தர்சினே நம:

யோகவிதாம் வராய நம:

லிங்காத்ம க்ரந்த  சூர்ய அக்னி கும்பாதார சிவார்ச்சகாய நம:

ஸ்கந்த சண்ட கணாதீச பதத் வந்த்வ ப்ரபூஜகாய நம:

பக்த ஸங்க ஸமாஸ்லிஷ்ட வபுஷே நம:

வாத விசாரதாய நம:

சைவ வைதீக ஸித்தாந்த ஸ்தாபகாய நம:

ஸர்வ மந்த்ர விதே நம:

ஸ்ரீ பஸ்ம ஸ்தோத்ர க்ருதே நம:

பாண்ட்ய ராஜ ஜ்வரஹராய நம:

ப்ரபவே நம:

ஸுமதீ ரக்ஷணாய நம:

சைவாய நம:

கட வாஸோ வ்யதா ப்ரதாய நம:

ஜைன ஸம்வாத ஜிதே நம:

திவ்ய வடவே நம:

வித்யா விசக்ஷணாய நம:

ஜய பத்ர கராய நம:

சுத்தாய நம:

ப்ரதி ப்லவன பத்ர க்ருதே நம:

துஷ்டார்ஹத மத த்வம்சாய நம:

சத்ரு ஜிதே நம:

க்ஷபணாந்தகாய நம:

பாண்ட்ய ராஜ அதிதயே நம:

ஸத்வாய நம:

குலோத்தார ப்ரியாய நம:

சிவாய நம:

பாண்ட்யராஜ குலாசார்யாய நம:

சைவ ஸாம்ராஜ்ய வர்த்தனாய நம;

ஸ்த்ரீ தாலத்வ ப்ரதாய நம:

நௌகா தராய நம:

சாரி ஜிதே நம:

அவ்யயாய நம:

கும்பஸ்த அஸ்தி ப்ராண தாத்ரே நம:

யுவராஜாய நம:

அம்பிகா ஸுதாய நம:

கல்யாண வேஷதராய நம:

ஸ்னாதாய நம:

க்ருத கௌதுக மங்கலாய நம:

மஹா கல்யாண ஸம்ப்ராப்தாய நம:

ஸ்ரீமத் பத்ரபுரீ ப்ரியாய நம:

ஷோட யந்த்ராஸனாரூடாய நம:

ஸ்துத்ய க்ஷிதமீ ப்ரியாய நம:

மணி பீட ஸ்திதாய நம:

மந்த்ரே நம;

மஹா யோகினே நம:

மஹாத்யுதயே நம;

மஹா மந்த்ர தராய நம:

மாயா வாத ஜிதே நம:

மஹிஷீ ஸ்துதாய நம:

ஞான ரூபாய நம:

ஞான போதாய நம:

ஞான யக்ஞ ப்ரியாய நம:

புதாய நம:

மதுபர்காசனா ஸக்தாய நம:

கன்யா ப்ரதி க்ருஹீதவதே நம:

அச்மா ரோப கராய நம:

ஜாயாபதி தர்ம ரஹஸ்ய விதே நம:

வேதோக்த கர்ம நிரதாய நம:

பாணிக்ரஹண தத்பராய நம;

ஸ்ரீ வாஜ ஹோம ஸந்துஷ்டாய நம:

கல்யாண ஸ்தோத்ர பாடகாய நம;

பத்ரேச மஹிமா பூர்ணாய நம:

வ்ருஷ பூலப பூஜிதாய நம:

ஸ்ரீ ஞானஸம்பந்த மூர்த்தயே நம:

ஸ்ரீ குருப்யோ நம:

**************************

ஸ்ரீ   திருநாவுக்கரசு ஸ்வாமிகள்(அப்பர் ) அஷ்டோத்திர  சத  நாமாவளி

Appar swamigal

 

ஓம் ஊர்த்வ பாடபுர வாஸாய நம:

ஓம் கீர்த்திமதே நம:

ஓம் ருஷி வம்சஜாய நம:

ஓம் ஹல்லக்ஷ்மீ தராய நம:

ஓம் ஸ்ரீமதே நம:

ஓம் போதவதே நம:

ஓம் மாநிநீ ஸுதாய நம:

ஓம் விநீய மாநாய நம:

ஓம் லக்ஷக்ஞாயாய நம:

ஓம் திலகவதி ஸோதராய நம:

ஓம் த்யக்த வைதீகாய நம:

ஓம் தர்மாத்மனே நம:

ஓம் மத்த அர்ஹத ஸுபந்திதாய நம:

ஓம் தர்ம சேத அஹ்வயாய நம:

ஓம் ஜைனாய நம:

ஓம் குருபீட அபிஷிக்தவதே நம:

ஓம் கட வாஸ மத ஆசார்யாய நம:

ஓம் ஜைன தந்த்ர அத்வகாய நம:

ஓம் ஸுதியே நம:

ஓம் பிங்கலாய நம:

ஓம் சூல ரோகார்த்தாய நம:

ஓம் பின்சிகா குண்டிகா தராய நம:

ஓம் தார்க்ஷ்ய தீர்த ஸரித் ஸ்நாதாய நம:

ஓம் ஸோதர்யா தத்த பஸ்ம தராய நம:

ஓம் கருணா தீக்ஷிதாய நம:

ஓம் சைலாய நம:

ஓம் சூல ரோக விமுக்தவதே நம:

ஓம்  தாஸ மார்க்கதாய நம:

ஓம் சுத்தாய நம:

ஓம் சிவ கைங்கர்ய மானஸாய நம:

ஓம் சூல ரோக ஹர ஸ்தோத்ர த்ராவிட காரகாய நம:

ஓம் ரஸனா ராஜாய நம:

ஓம் ஸத்வாத்மனே நம:

ஓம் பஞ்சாக்ஷர பராயணாய நம:

ஓம் வீர தேச க்ருபா பூர்ணாய நம:

ஓம் சூர்ண ஸத்மாக்ஷதாய நம:

ஓம் ஸுசயே நம:

ஓம் அம்லான வதனாம் போஜாய நம:

ஓம் க்ஷுத் த்ருஷ்ணா அதிஜிதே நம:

ஓம் முனயே நம:

ஓம் ஹாலா ஹலாசினே நம:

ஓம் வாகீசாய நம:

ஓம் சந்த்ர சீதள விக்ரஹாய நம:

ஓம் ராக்ஞே நம:

ஓம் பக்தாய நம:

ஓம் அச்ம நௌகாத்ருதாய நம:

ஓம் வராய நம:

ஓம் பஞ்சார்ண ஸ்தோத்ர க்ருதே நம:

ஓம் பூதாய நம:

ஓம் பாடலீச்வர கீத க்ருதே நம:

ஓம் வீரதே சஸ்த வாஸகாய நம:

ஓம் பல்லவேந்த்ர அர்ச்சிதாய நம:

ஓம் ப்ரபவே நம:

ஓம் சைவ ஸம்ஸ்தாபன அஸக்தாய நம:

ஓம் சிவசூல வ்ருஷ அஞ்சிதாய நம:

ஓம் சிதம்பர ஸ்தோத்ர க்ருதே நம:

ஓம் ஞானஸம்பந்த ப்ரிய மானஸாய நம:

ஓம் த்விஜ புத்ர விஷ த்யாத்ரே நம:

ஓம் அபூதி சரண ப்ரியாய நம:

ஓம் வன்மீக ருத்ர ஸந்தர்சினே நம:

ஓம் சரண்யபுரி வாஸக்ருதே நம:

ஓம் தப்ர ஸ்கந்த ஆச்ரிதாய நம:

ஓம் நக்ன ப்ரியாய நம:

ஓம் சௌவர்ண சக்ரகாய நம:

ஓம் துர்பிக்ஷ க்ஷாம ஸம்ஹர்த்ரே நம:

ஓம் தீன ரக்ஷண தத்பராய நம:

ஓம் வேதாரண்ய ஹிதத்வார விதீர்ண கவிக்ருதே நம:

ஓம் மஹதே நம:

ஓம் உத்தர க்ஷேத்ர ஸந்தர்சினே நம:

ஓம் ஜம்புகேச்வர கீத க்ருதே நம:

ஓம் ஈச்வரால்லப்த பாதேயாய நம:

ஓம் விச்ராந்தாய நம:

ஓம் ஸ்தோத்ர க்ருதே நம:

ஓம் புதாய நம:

ஓம் சோணாத்ரி கீத க்ருதே நம:

ஓம் வ்ருத்தாய நம:

ஓம் தாண்டக ஸ்தோத்ர தத்பராய நம:

ஓம் கூர்தாய நம:

ஓம் ஸ்வர்ணமுகீ ஸ்நானதாய நம:

ஓம் காளஹஸ்தி ஸமாச்ரிதாய நம:

ஓம் கைலாஸ அந்வேஷிகாய நம:

ஓம் காசீ நிவாஸாய நம:

ஓம் முநிவாரிதாய நம:

ஓம் விராகாய நம:

ஓம் நிர்மலாய நம:

ஓம் தீராய நம:

ஓம் சாந்தாய நம:

ஓம் ஸத்குண கீர்த்தனாய நம:

ஓம் தடாக மக்னாய நம:

ஓம் ஸம்ஞப்தாய நம:

ஓம் ப்ராப்த கைலாஸ தர்சனாய நம:

ஓம் காவேரி ஸ்நான ஸந்துஷ்டாய நம:

ஓம் ஸ்ரீமத் பஞ்சநத ப்ரியாய நம:

ஓம் ஸம்பந்த ஜய ஸந்துஷ்டாய நம:

ஓம் ஸம்பந்த சிபிகா வாஹாய நம:

க்ஷேத்ர கீத கராய நம:

ஓம் அகக்னாய நம:

ஓம் ஹர ஸ்தோத்ர விதாம்வராய நம:

ஓம் சிலாரத்ன ஸமதர்சினே நம:

ஓம் ஸ்த்ரீ ஜிதே நம:

ஓம் மோஹ விவர்ஜிதாய நம:

ஓம் சைவாசார விசுத்தாத்மனே நம:

ஓம் ஸுதாஸுக்தி மதாம வராய நம:

ஓம் ஸத்யஞான ஆனந்த பரிபூர்ண அச்ருகளா அந்விதாய நம:

ஓம் ஏக அசீதிதமே பூர்ணாய நம:

ஓம் அணிமாதி  த்ருணீ க்ருதே நம:

ஓம் அரண்யேச பத ப்ராப்தாய நம:

ஓம் சைத்ரபகண பூஜிதாய வாகீசாய நம:

                                                                   ************************

        

                  ஸ்ரீ   சுந்தர மூர்த்தி சுவாமிகள் அஷ்டோத்ர  சத  நாமாவளி

                                  Sundharar1 (2)

ஓம் கைலாஸ சிகர வாஸாய நம:

ஸ்ரீமத் போகபுர உத்பவாய நம:

கோடி சந்த்ர லாவண்யாய நம:

கோடி சீதாம்சு சீதளாய நம:

மந்தஸ்மித முகாம்போஜாய நம:

கனகாஞ்சித குண்டலாய நம:

திவ்ய ஆபரண மாலாட்யாய நம:

மஹார்ஹ வஸநோபேதாய நம:

மணி காஞ்சி குணான்விதாய நம:

ஹேம யஞ்யோபவீத அட்யாயாய நம:

கஸ்தூரி திலக அன்விதாய நம:

பஸ்மதாரா தராய நம:

சைவாய நம:

பூதி ருத்ராக்ஷ தாரகாய நம:

சுந்தரேச அனுபிம்பாத்மனே நம:

ஸர்வ தந்த்ர ஸ்வதந்த்ரகாய நம:

தேவர்ஷி கண வந்திதாய நம:

மனோ பவரஸ அவேசாய நம:

பஞ்ச பாணாக்ர மானஸாய நம:

ஊர்த்வ ரேதஸெ நம:

பிரஸன்னாத்மனே நம:

காம: க்ரோத விவர்ஜிதாய நம:

ஸங்கல்பேசாய நம:

ஸதாம் ஸங்க நிரதாய நம:

ஸுத்த மானஸாய நம:

ஸங்கல்ப ஜிதே நம:

ஸ்வ ஸங்கல்பாய நம: 

விச்வமாயா மனோஹராய நம:

மாயா தரண ஸமர்தாய நம:

மாகேச ப்ரிய மானஸாய நம:

சிவ த்விஜ  வராய நம:

சுத்தாய நம:

சைவ ஸித்தாந்த பாரகாய நம:

ஸுமதீ கர்ப்ப ஸம்பூதாய நம:

 சிவ வ்ரத ஸுதாய நம:

ப்ரியாய நம:

கமலாலய ஸஞ்சாதாய நம:

கருணாபூர்ண ஸத்கிராய நம:

கரிது வம்ச மணயே நம:

சைவ சாஸ்த்ர க்ருதே நம:

ஞான ஸுந்தராய நம:

தூலி  கேளி பராய நம:

பாலாய நம:

யுவராஜாய நம:

ராஜ பூஜிதாய நம:

ஜய பத்ர ப்ரியாய நம:

லோக ஸுந்தராய நம:

வர வேஷ தராய நம:

சிவ வாரித ஸம்ஸாராய நம:

நித்ய கல்யாண பூஷணாய நம:

ஹர தாஸ வராய நம:

தாஸ பாக்ய ஸ் ந்துஷ்ட மானஸாய நம:

சிவ பஞ்சாக்ஷரீ  சித்தாய நம:

த்ரி பதார்த்த விதாம் வராய நம:

ஹம்ஸ ந்ருத்ய ப்ரியாய நம:

ஸோஹம் பாவ பராயணாய நம:

த்யாகேசார்ச்ச்சன ஸ ந்துஷ்டாய நம:

சிவவாம பதாங்கிதாய நம:

சிவ கங்காம்பு ஸம்ஸ் நாதாய நம:

புண்டரீகபுர ப்ரியாய நம:

சாந்தாய நம:

ஸத்குண ஸம்பன்னாய நம :

சிதப்ர ஹ்ருதய அன்விதாய  நம:

பிந்து மத்யக ஸந்தாத்ரே நம:

சங்கர ஆலோகன உத்ஸுகாய நம:

சிவைக கத சித்தாத்மதே நம:

சிவானந்த ஸ்வரூபகாய நம:

க்ஷேத்திர தீர்த்தாடன ஆஸக்தாய நம:

மாயூர பிரிய மானஸாய நம:

த்யாகேச்வர பிரியா ஸகாய நம :

ஸாகரீ கணிகா ப்ரியாய நம:

தூர்த  வேஷ தராய நம:

முக்தாய நம:

சின்ன ஸம்சய விக்ரஹாய் நம:

ஸம்ப்ராப்த வ்ரீஹி சௌவர்ணாய நம:

ஸ்ருங்கலா ப்ரிய நாயகாய நம:

தேவாச்ரய கண ஆஸக்தாய நம :

பக்த ஸ்தோத்ர பராயணாய  நம:

பஞ்சார்ண ஸ்துதி க்ருதே நம:

சேர கோஷ்ட தாண்டவ தர்சனாய நம:

பந்தக க்ஷேத்ர ஸ ஞ்சாரினே நம:

வகுளாத ப்ரமாண  க்ருதே நம:

மதுராக்ய கவிஸ்ரேஷ்டாய நம:

ப்ரதிஞ்யா பங்க வீக்ஷனாய நம:

சிவ ஸ்ரேக்ஷனாய நம:

பாண்ட்ய ராஜ அபிவந்திதாய நம:

காவேரி தத்த ஸரண்யே நம:

சேர ராஜ ஸமர்சிதாய நம:

பூதா ஹ்ருதாத்ம த்ரவினாய நம:

ஸ்கந்த நாதார்பிதாய நம:

அசலாய நம:

அவினாசி க்ஷேத்ர வாஸாய நம:

நக்ர க்ரஸ்த வடுப்ரதாய நம:

சிவஞானப்ரத ஆசார்யாய நம:

பிராரப்த த்ரய தோஷஞாய நம:

சுத்த சைவ சிகாமணயே நம:

ச்வேத ஹஸ்தி ஸமாரூடாய நம:

கைலாஸ வாஸ ஸுந்தராய நம:

                                                  ********************

     

     ஸ்ரீ மாணிக்க வாசக ஸ்வாமிகள் அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி

Manikkavasagar2

ஸ்ரீமத் வாதபுரீச்வராய நம:

ஸசி வாந்வய பூஷணாய நம:

சம்பு பாதாத்மஜாய நம:

ஸத்யாய  நம:

சிவஞானவதீ ஸுதாய நம:

அரிமர்த்தன பூபால ப்ரியாய நம:

ச்ருதி வீசக்ஷனாய நம:

வாஸநாஸக்தாய நம:

பௌத்த கண்டன தீக்ஷிதாய நம:

ஆகம உத்தாரகாய நம:

சைவாய நம:

சைவாசார ரதாய நம:

ஸுஹ்ருதே நம:

ஸதா ஸஷ்டி கலா அபிக்ஞாய நம:

மனு வித்யா விசாரதாய நம:

வஸ்து தத்வ ரதாய நம:

சுத்தாய நம:

சாந்தாய நம:

கால விசக்ஷனாய நம:

மந்த்ர தந்த்ர வரைய நம:

கார்ய கோவிதாய நம:

ஞான பண்டிதாய நம:

கர்த்தவ்ய அபிரதாய நம:

உத்யோகாய நம:

பிரஜா பாலன தத்பராய நம:

நீதி சாஸ்த்ர விதாம ச்ரேஷ்டாய நம:

த்ருட பிரக்ஞாய நம:

ஸுதீவராய நம:

சத்ரு பேதினே நம:

ப்ரியா ஸக்தாய நம:

ஸந்தி கார்ய விஸக்ஷணாய நம:

ந்ருப துஷ்டி ப்ரதாய நம:

ஞ்யேயாய நம:

ஸஹாயாய நம:

விநயான்விதாய நம:

சூக்ஷ்ம புத்தயே  நம:

உபாயக்ஞாயாய நம:

ஸத்வ சிந்தாவராய நம:

பராய நம:

ஸாமவிதே நம:

தண்ட விதே நம:

ஸத்வாய நம:

ஸசி வேந்த்ராய நம:

ஸதாம் ரதாய நம:

சிக்ஷ அத்யங்க கலாபக்ஞாயாய நம:

மீமாம்ஸா ந்யாய தத்வ விதே நம :

ஆயர்வேத தனுர்வேத ஞ்யாய நம:

நாட்ய வேத விதாய வரதாய நம:

புராணாதி அர்த சாஸ்த்ரக்ஞாய நம:

ஆகமார்த்த விசாரதாய நம:

அச்வ லக்ஷண சாஸ்த்ரக்ஞாய நம:

நானா பாஷ்ய விசாரதாய நம:

ராஜ ஸம்மாநிதாய  நம:

ப்ரம்ம ராஜ நாம அன்கிதாய நம:

யதே நம:

அன்னதான பராய நம:

சீலாய நம:

வித்த சாட்ய விவர்ஜிதாய நம:

ஸ்வதர்ம நிரதாய  நம:

யோகினே நம :

ராஜகார்ய துரந்தராய நம:

துரக அன்வேஷன ஆக்ஞப்தாய நம:

தேசிக அன்வேஷண உத்ஸுகாய நம:

பாண்ட்ய த்ரவிண ஸம்ப்ராப்தாய நம:

பூதி ருத்ராக்ஷ தாரணாய நம:

ஆஸ்திகாய நம:

குண ஸம்பன்னாய நம:

சிவ பக்த சிரோமணயே நம:

குருவாக் பாலகாய நம:

ஸ்ரத்தா பக்திமதே நம:

விஜிதேந்த்ரியாய நம:

க்ருதக்ஞ்யாய  நம:

விவேகினே நம:

சிவமானஸாய நம:

சுஷ்ருதா அபிரதாய நம:

அக்ரோதாய நம:

க்ஷமாவதே நம:

தேஜஸாம் நிதயே நம:

பரிபாகமலாய நம:

சக்திநிபா தத்வேன லக்ஷிதாய நம:

ஸம்ஸார நாசகாய நம:

சம்பு பத அன்வேஷண தத்பராய நம:

பக்தாய நம:

மாயா விலாஸக்ஞாய நம:

சிஷ்யாய நம:

வைராக்ய வர்தனாய நம:

சிவபக்த ப்ரியாய நம:

முமுக்ஷுத்வாதி ஸம்யுதாய நம:

நித்ய அநித்ய விவேகக்ஞாய நம:

குரு அணுக்ரஹ பாக்யவதே நம:

குந்தமூல ஸமாஸீத ஞான தேசிக ஸேவகாய நம:

ஸ்பர்ச ஞானவதீ தீக்ஷா ஸம்சுத்த அத்வ ஸமாயுதாய நம:

பாச வித்சேத மாத்ரேண மாயாதி மல பேதகாய நம:

சிவ அபிவ்யக்தி நிர்பீகாய நம:

சிவஞான ப்ரபூர்ணவதே நம:

தேஹார்த்த பிராண ஸந்தாத்ரே நம:

பிரமானந்த ஹர்ஷணாய நாம:

ஸம்சாரவாஸதா நஷ்டாய நம:

சிவ மந்த்ர பராயணாய நம:

சிவ த்ராவிட வாக்ஜால ஸ்தோத்ர க்ருதே நம:

ஞான தாயகாய நம:

சிவ ப்ரஸாத நிர்மாத்ரே நம:

பாண்ட்ய ராஜ ஸுதண்டித்தாய நம:

ஆகாச வாக் அபிவ்யக்தாய நம:

முக கன்யா ஸுவாக் ப்ரதாய நம:

மணி வாசக ஸத் பக்தாய நம:

  

                                                 ***********************    

 

 

This entry was posted in Worship. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.